EN | TR

Yönetmelik

TARSUS ÜNİVERSİTESİ KENT ÇALIŞMALARI UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Tarsus Üniversitesi Kent Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Tarsus Üniversitesi Kent Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Tarsus Üniversitesi Kent Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Müdür Yardımcısı: Merkez Müdür Yardımcısını,
d) Rektör: Tarsus Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Tarsus Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Tarsus kenti kapsamında ulusal ve uluslararası düzeyde, kent tarihi ve kültürü ile kent ekonomisi, sanayisi ve kentsel/çevresel konular hakkında inceleme ve araştırmalar yaparak bilgi ve belge birikimini sağlamak, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırma projeleri geliştirmek, bilimsel toplantılar ve yayınlar yapmak, etkinlik ve sergiler düzenlemek, Merkezin faaliyet alanına giren konularda diğer ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapmak, kent arşivi ve belgeliğinin kurulmasını sağlamak ve kentsel sorunların çözümüne yönelik yerel yönetim, kurum ve kuruluşlar ile iş birliği geliştirmektir.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Tarsus kenti kapsamında kent tarihi ve kültürü başta olmak üzere kent ekonomisi ve sanayisi, mekânsal gelişme, planlama ve kentsel tasarım, kentsel morfoloji, kentsel belgeleme, kentsel arkeoloji, kentsel koruma, kentsel dönüşüm ve yenileme, kent ve çevre yönetimi, kent turizmi, kentsel politika, kent sosyolojisi ve kente dair sözlü tarih ile benzer konularda araştırmalar yaparak projeler geliştirmek.
b) Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel toplantılar düzenlemek ve yayın yapmak.
c) Kent belgeliği oluşturmak.
ç) Sözlü tarih çalışmaları ile kent ve bölgesine ilişkin bilgi derleyerek kent belgeliğine ilgili dokümanları kazandırmak.
d) Kentsel sorunların çözümüne yönelik kavramsal düzeyde ve uygulamaya yönelik projeler, özgün yöntem ve teknikler geliştirmek.
e) Yerel yönetim, ilgili kurum, kuruluş ve kişiler ile ortak çalışmalar ve iş birlikleri geliştirmek.
f) İlgi ve uzmanlık alanı doğrultusunda kişi, kurum ve kuruluşlara danışmanlık, araştırma, eğitim ve uygulama hizmeti vermek.
g) İlgili konularda lisansüstü çalışmalara destek vermek ve gerekli altyapıyı sağlayarak uzman insan gücü yetiştirmek.
ğ) Merkezin amaçları kapsamında olan diğer konularda faaliyette bulunmak.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları arasından üç yıl süre için görevlendirilir. Müdür, tam zamanlı yönetici olarak görev yapar. Görev süresi biten Müdür, yeniden görevlendirilebilir.
(2) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdür Yardımcısına, o da bulunmadığında Yönetim Kurulu üyelerinden uygun gördüğü birine vekâlet verir. Vekâlet süresi altı ayı geçemez.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Her yılın ocak ayının ikinci haftasının son iş günü, yıllık çalışma program taslağını ve tahmini bütçe önerisini hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörün onayına sunmak.
c) Her yılın aralık ayının ikinci haftasının son iş gününe kadar ya da Rektörün isteği üzerine, talebin geldiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki yıllık çalışma raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararı ile Rektörün onayına sunmak.
ç) Gerekli durumlarda Danışma Kurulunun, Merkez birimlerinin, koordinasyon/çalışma gruplarının oluşturulması için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörün onayına sunmak.
d) Gerekli durumlarda Merkez birimleri, koordinasyon ve/veya çalışma gruplarının çalışmalarının uyumlu bir şekilde yürütülebilmesi için bir koordinatör görevlendirmek.
e) Yönetim Kurulunun ve Danışma Kurulunun periyodik toplantılarının yanı sıra gerekli hâllerde yapılacak toplantılar için gündem maddelerini oluşturmak, bu kurulları toplantıya çağırmak ve bunlara başkanlık etmek, anılan kurulların kararları ile çalışma programının ve Merkezin diğer çalışmalarının Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.
f) Merkeze bağlı birimlerin veya koordinasyon/çalışma gruplarının ve idari personelin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.
g) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve dış paydaş birimleri arasında Merkezin amaçları doğrultusunda iş birliğini sağlamak.
ğ) Merkezin faaliyet alanları kapsamında yer alan ulusal ve uluslararası tüm etkinliklere Merkezin temsilcisi olarak katılmak veya Merkezi temsil edecek personeli görevlendirmek.
h) Gerekli durumlarda dış paydaşlardan ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı, araştırmacı, uzman, eğitimci, idari ve teknik personelin görevlendirilmesi için Yönetim Kurulu kararı ile Rektöre öneride bulunmak.
ı) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı-zamanlı, tam-zamanlı, gönüllü uzmanlar ve stajyer öğrencileri belirlemek ve görevlendirmek için Yönetim Kurulu kararı ile Rektöre öneride bulunmak.
i) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak tüm etkinlikleri, bu hizmet ve etkinliklerde görev alacak kişileri belirlemek ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörün onayına sunmak.
j) Merkezin ödenek ile akademik, idari ve teknik personel kadro ihtiyaçlarını, gerekçesi ile birlikte Yönetim Kurulu kararı ile Rektöre bildirmek.
Müdür yardımcıları
MADDE 10 – (1) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.
(2) Müdür, gerekli görmesi hâlinde müdür yardımcılarını değiştirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer.
Yönetim Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında ve müdür yardımcıları dâhil yedi öğretim elemanından oluşur. Müdür, Merkezin oluşum amacını, kapsamını ve etkinlik alanlarını gözeterek gerekli sayının iki katı kadar öğretim elemanını Rektöre önerir ve Rektör bu öğretim elemanları arasından gerekli sayıda kişiyi, Yönetim Kurulu üyesi olarak görevlendirir. Seçilen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Müdürün görev süresinin bitmesi veya görevinden ayrılması durumunda Yönetim Kurulu üyelerinin de görevleri sona erer. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması hâlinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilebilir. Görev süresi dolan üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine altı ayda en az bir kez salt çoğunluk ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.
(2) Yönetim Kurulunun çalışmalarını takip etmek ve denetlemek üzere Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirme yapılabilir.
(3) Üst üste iki kez veya toplamda üç kez izinsiz ve mazeretsiz olarak Yönetim Kurulu toplantısına katılamayan üyenin Yönetim Kurulu kararı ile üyeliği sona erdirilir.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak ve kararlar almak.
b) Müdür tarafından her yılın ocak ayının ikinci haftasının son iş günü hazırlanan yıllık çalışma programı taslağını ve tahmini bütçe önerilerini değerlendirerek karara bağlamak.
c) Müdür tarafından her yılın aralık ayının ikinci haftasının son iş gününe kadar ya da Rektörün isteği üzerine, talebin geldiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında hazırlanan yıllık çalışma raporunu karara bağlamak.
ç) Gerekli durumlarda Müdür tarafından önerilen Danışma Kurulunun, Merkez birimlerinin, koordinasyon/çalışma gruplarının oluşturulmasını karara bağlamak.
d) Bir koordinasyon/çalışma grubunun görevlerini, kimlerden ve kaç kişiden oluşacağını ve görev süresinin ne kadar olacağını karara bağlamak.
e) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve dış paydaş birimleri arasında Merkezin amaçları doğrultusunda iş birliğinin sağlanmasında Müdüre yardımcı olmak.
f) Gerekli durumlarda dış paydaşlardan ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı, araştırmacı, uzman, eğitimci, sanatçı, idari ve teknik personelin görevlendirilmesini karara bağlamak.
g) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı zamanlı, tam zamanlı, gönüllü uzmanların ve stajyer öğrencilerin görevlendirilmesini karara bağlamak.
ğ) Merkezin ödenek ve akademik, idari ve teknik personel kadro ihtiyaçlarını karara bağlamak.
h) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak tüm etkinlikleri, bu hizmet ve etkinliklerde görev alacak kişileri belirleyerek karara bağlamak.
Danışma Kurulu
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, Merkezin çalışma alanı ile ilgili tavsiyelerde bulunmak üzere toplanır. Danışma Kurulu üyeleri, Rektör tarafından Üniversite içinden veya istekleri hâlinde ve Müdürün önerisi üzerine kamu ve özel sektör ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri arasından üç yıllığına görevlendirilir. Danışma Kurulu en fazla altı üyeden oluşur.
(2) Görev süresi dolan üye, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması hâlinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilebilir.
(3) Danışma Kurulu, Merkezin danışma organı olup kararları, tavsiye niteliği taşır. Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az bir kere salt çoğunlukla toplanır ve kararlar yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirilir.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını, eğitim ve araştırma faaliyetlerini değerlendirmek, yapılmış ve hâlen yürütülen faaliyetler hakkında görüş bildirmek, önerilerde bulunmak ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirerek görüş bildirmek.
b) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili sorunların tespitine yardımcı olmak ve çözüm önerileri konusunda faaliyet ve proje önerileri geliştirmek.
c) Bilimsel çalışmalara her türlü kaynak ile teknik ve bilimsel destek sağlamaya çalışmak.
ç) Merkezin bölgesel, ulusal ve uluslararası bağlantılarını kolaylaştırmak, iş birliği olanakları sağlamak.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
İnceleme birimleri ve çalışma grupları
MADDE 15 – (1) Merkezde, bu Yönetmelikte belirtilen amaçlar ve öngörülen faaliyetler kapsamında Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile araştırma, inceleme, planlama, danışmanlık, eğitim ve yayın konularında görev yapmak üzere inceleme birimleri veya çalışma grupları kurulur. Bu birim ve gruplar içinde çalışma konularına göre personel değişimi yapılabilir.
Personel ihtiyacı
MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini gerekli gördüğü takdirde Müdüre devredebilir.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 18 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, donanım ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümler